06 września 2019

Prawo budowlane zadbało również o aspekty bezpieczeństwa ludzi w trakcie realizacji przedsięwzięcia budowlanego. W tym szczegółowo określa uczestników całego procesu i określa ich obowiązki z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia zawsze na plus w naszej firmie.

 

 

Bezpieczeństwo, ochrona zdrowia, informacja, plan BIOZ

 

 

Dz.U.03.120.1126 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.)

 

"§ 1. Rozporządzenie określa zakres i formę informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowy zakres rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

 

§ 2. 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwana dalej "informacją", zawiera stronę tytułową i część opisową.

 

2. Strona tytułowa zawiera:

 • 1) nazwę i adres obiektu budowlanego;

 • 2) imię i nazwisko lub nazwę inwestora oraz jego adres;

 • 3) imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację.

 

3. Część opisowa zawiera:

 • 1) zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów;

 • 2) wykaz istniejących obiektów budowlanych;

 • 3) wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;

 • 4) wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

 • 5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;

 • 6) wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

 

§ 3. 1. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", zawiera:

 

 • 1) stronę tytułową;
 • 2) część opisową;
 • 3) część rysunkową, sporządzoną na kopii projektu zagospodarowania działki lub terenu, jeĪeli jest wymagany zgodnie z przepisami ustawy - Prawo budowlane."

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia na budowie, plan BIOZ

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia- Inspektor nadzoru, odbiory techniczne,przeglądy
Zadzwoń do nas
Odwiedź Brodeks
Napisz do inspektora

Partner

DronFly

Świat z lotu ptaka

DronFly
odbiory techniczne przeglądy
Brodeks - nadzór budowlany
odbiory techniczne