05 września 2019

W dzisiejszych czasach można zauważyć jak kwitnący jest rynek wynajmu mieszkań, lokali, biur czy hal przemysłowych. Coraz więcej osób inwestuje w nieruchomości co daje naprawdę duże zyski, bez podejmowania większego ryzyka, można pomnożyć swoje oszczędności. Ty inwestujesz my prowadzimy inwestycję od początku - uzyskania pozwolenia na budowę do końca - uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

W Prawie Budowlanym ustawa z dnia 7 lipca 1994r. zostali określeni uczestnicy w procesie budowlanym:

 • inwestor
 • inspektor nadzoru inwestorskiego
 • projektant
 • kierownik budowy
 • kierownik robót

 

Prawo budowlane - KIEROWNIK BUDOWY - w jakich przypadkach?

 
Określa Prawo budowlane - "Kierownik budowy jest niezbędny przy wszystkich obiektach bądź robotach budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę, a także przy budowanych na podstawie zgłoszenia:
 • wolno stojących budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
 • wolno stojących parterowych budynkach stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2;
 • instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3, przeznaczonych do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych;
 • sieciach:
a) elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,
b) wodociągowych,
c) kanalizacyjnych,
d) cieplnych,
e) telekomunikacyjnych."
 

Prawo Budowlane - INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO - w jakich przypadkach?

 

na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego mówi:

"§ 1. Rozporządzenie określa rodzaje obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz listy obiektów budowlanych
i kryteria techniczne, jakimi powinien kierować się organ podczas nakładania na inwestora obowiązku ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego."

Dokładnie jest to określone w § 2. 1. który mówi:

"Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego jest wymagane przy budowie obiektów budowlanych:

1) użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego o kubaturze 2500m3 i wi ększej,

2) wpisanych do rejestru zabytków, w zakresie prze-budowy, rozbudowy oraz wykonywania rekonstrukcji lub remontów,

3) budynków i budowli:

 • a) o wysokości nad terenem 15m i wi ́kszej,
 • b) zawierajàcych pomieszczenie zagrożone wybuchem w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych,
 • c) wymagajàcych uwzględnienia ruchów podłoża, w tym spowodowanych wpływem eksploatacji górniczej,
 • d) z zainstalowaną mocą elektryczną 1000kW i większą,
 • e) technicznych o kubaturze ponad 2500m3, związanych z obiektami budowlanymi, o których mowa w pkt 12,

4) budowli mostowych wszelkich typów, w tym wiaduktów, estakad i innych podobnych obiektów budowlanych,

5) zapór ziemnych i wałów przeciwpowodziowych o wysokości 3m i większej lub chroniących miasta,wsie, obszary rolne i leśne o powierzchni powyżej1000ha oraz budowli technicznych związanych z tymi obiektami budowlanymi,

6) budowli piętrzących o różnicy poziomów lustra wody 3m i większej oraz ścian oporowych o wysokości 3m i większej,

7) budowli zbiornikowych naziemnych i podziemnych na materiały stałe, płynne i gazowe:

 • a) niebezpieczne dla ludzi, mienia i środowiska,
 • b) o wysokości lub zagłębieniu 5m i większych,

8) ujęć i przepompowni wód śródlądowych o wydajności powyżej 300m3/h lub głębokości 100m i większej,

9) stacji uzdatniania wody i oczyszczania ścieków o wydajności 50 m3/h i większej,

10) służących do składowania i usuwania, wykorzystywania lub unieszkodliwiania odpadów,

11) linii elektroenergetycznych o napięciu 110kV i większym oraz stacji elektroenergetycznych, rozdzielczych i przetwórczych z nimi związanych,

12) linii telekomunikacyjnych przewodowych i radiowych — dalekosiężnych (międzynarodowych, międzymiastowych i wewnątrzstrefowych) oraz linii pomiędzy centralami,

13) sieci gazowych:

 • a) gazociągów o ciśnieniu nominalnym 5 kPa i większym,
 • b) gazociągów o ciÊnieniu nominalnym do 5 kPa i średnicach przewodów większych niż 150 mm, z wyjątkiem przyłączy gazowych o ciśnieniu nie większym niż 400 kPa,
 • c) obiektów tłoczni gazu,
 • d) obiektów stacji gazowych, wyposażonych co najmniej w dwa ciągi redukcyjne,

14) rurociągów oraz obiektów i urządzeń z nimi związanych:

 • a) ciepłowniczych:— tradycyjnych o średnicy 310 mm i wi ́kszej,— preizolowanych o średnicy 200 mm i większej,
 • b) wodociągowych o średnicy 200 mm i wi ́kszejoraz kanalizacyjnych o średnicy 400 mm i większej,
 • c) innych transportujàcych czynnik płynny lub gazowy niebezpieczny dla ludzi, mienia i środowiska,

15) dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych oraz związanych z nimi bezpośrednio obiektów budowlanych, w tym tuneli drogowych i innych budowli,

16) kanałów żeglugi śródlądowej oraz melioracyjnych,

17) sieci melioracyjnych na obszarze powyżej 100 ha,

18) kanałów energetycznych,

19) dróg szynowych, wraz z przeznaczonymi do prowadzenia ruchu budynkami, budowlami i urządzeniami,

20) urządzeń transportowych linowych i liniowoterenowych służących do publicznego przewozu osób w celach turystyczno-sportowych,

21) budowli pola naziemnego ruchu lotniczego na lotniskach."

 

Trzeba pamiętać o tym, że ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane mówi w rozdziale 3 Art. 24.1.

"Łączenie funkcji kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego nie jest dopuszczalne."

 

Inwestycje,
prowadzenie w oparciu o Prawo Budowlane

inwestycje a prawo budowlane- Inspektor nadzoru, odbiory techniczne,przeglądy
Zadzwoń do nas
Odwiedź Brodeks
Napisz do inspektora

Partner

DronFly

Świat z lotu ptaka

DronFly
odbiory techniczne przeglądy
Brodeks - nadzór budowlany
odbiory techniczne